تبلیغات
مقالات حقوقی - مقالات حقوقی ... شرکت سهامی خاص (قسمت دوم)

مقالات حقوقی ... شرکت سهامی خاص (قسمت دوم)

پنجشنبه 10 فروردین 1391 02:41 ق.ظ

نویسنده : امیر سپاهی

به نام خدا

روش و مراحل ثبت شرکتهای سهامی خاص :

الف ) مدارک را باتوجه به مواردی که ذکر شده ( 2برگ اظهارنامه، 2جلد اساسنامه، 2نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین، 2نسخه صورتجلسه هیئت مدیره، گواهی بانکی دایر پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت، فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسین، مجوز در صورت نیاز) تحویل قسمت پذیرش مدارک اداره ثبت شرکتها داده و رسید دریافت شود و با عنایت به تاریخ تعیین شده برای اعلام نتیجه در روز موعد برای اخذ نتیجه به باجه اعلام نتیجه اداره ثبت شرکتها مراجعه نمایند.  

ب) در صورتی که کارشناس اداره ثبت شرکتها ایرادی در مدارک ابرازی مشاهده ننمایند نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام و پیش نویس مربوطه پس از تایید مسئولین اداره ثبت شرکتها تایپ و در روز مراجعه تحویل متقاضی داده می شود. متقاضی بایستی به بانک مراجعه و نسبت به پرداخت حق  الثبت که در ذیل اظهارنامه مبلغ  آن قید شده اقدام نماید.

توجه: قبل از مراجعه به بانک به نمایندگی روابط عمومی جهت تعیین مبلغ حق الدرج آگهی تأسیس در روزنامه انتخابی مجمع عمومی  مؤسس و اخذ فیش مراجعه شود و مبلغ حق الثبت و حق الدرج یکجا به بانک مربوطه پرداخت شود .

ج ـ) پس از پرداخت مبلغ حق الثبت به واحد حسابداری اداره ثبت شرکتها مراجعه و واحد مربوطه پس از رویت فیش پرداختی نسبت به ممهور نمودن ذیل اظهار نامه اقدام می نماید .

د ) مدارک به قسمت ثبت دفاتر اداره ثبت شرکتها تحویل داده شود و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر وتعیین شماره ثبت شرکت و درج بر روی اظهارنامه اقدام و در ذیل ثبت دفتر از شخص معرفی شده توسط سهامداران (که خود یا از سهامداران بوده یا وکیل رسمی شرکت می باشد) با قید ثبت با سند برابراست امضاء اخذ می نماید و سپس آگهی تایپ شده بایدبه امضاء رئیس اداره ثبت شرکتها برسد .

 

یک نسخه ازمدارک ضبط در پرونده شرکت که در بایگانی اداره ثبت شرکتها نگهداری خواهد شد و یک نسخه دیگر ازمدارک ( اظهارنامه یک برگ ، اساسنامه یک جلد ، صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین یک نسخه ، صورتجلسه هیئت مدیره یک نسخه ) ممهور به مهر اداره شده و تحویل  متقاضی می گردد.

متقاضی مدارک خود و پرونده متشکله را به قسمت دبیرخانه اداره برده و پس از ثبت آگهی دردفتر اندیکاتور نسبت به درج شماره ثبت دفتر و ممهور نمودن آگهی تایپ شده اقدام و نسخه مربوط به اداره را ضبط می نماید.

ه) متقاضی پس از گرفتن مدارک به خودنسخه دوم آگهی تأسیس را به واحد روابط عمومی مستقر در اداره ثبت شرکتها جهت درج در روزنامه کثیرالانتشار شرکت تحویل و نسخه اول آگهی تایپ شده را به دفتر شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی  واقع در خیابان بهشت (خیابان جنوبی پارک شهر ) جهت درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ( پس از پرداخت حق الدرج که توسط مسئول مربوطه تعیین می شود) تسلیم می نماید .

    توجه: چنانچه قبل از انتشار روزنامه نیاز فوری به آگهی باشد چند نسخه فتوکپی تهیه و هنگام تحویل اصل آگهی به روزنامه رسمی فتوکپی ها توسط دفتر روزنامه رسمی ممهور به مهر می گردد که داری اعتبار مربوطه خواهد بود .

قبل از اقدام به تکمیل نمودن مدارک موارد ذیل را مطالعه فرمائید:

1ـ حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص 3نفر می باشد ( ماده 3 لایحه اصلاحی قانون تجارت )

2ـ حداقل سرمایه در شرکت سهام خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد ( ماده 5 لایحه اصلاحی قانون تجارت )

3ـ پس از تهیه مدارک لازم ( اظهار نامه ، اساسنامه ، صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین ، صورتجلسه هیئت مدیره  ،فتوکپی شناسنامه سهامداران و بارزسین  ،مجوز در خصوص موضوع در صوت نیاز) نسبت به تکمیل نمودن آن بر اساس نمونه فرمهای ضمیمه این راهنما وقید نام شرکت و امضاء ذیل تمام اوراق اساسنامه و اظهارنامه اقدام شود.

 

4ـ درموقع تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس وفق دستور ماده 101 ( ل.ا.ق.ت) هیئت رئیسه ای مشتمل بر یک رئیس و دو ناظر و یک منشی از بین سهامداران انتخاب ( منشی میتواند خارج ازسهامداران باشد )

 سپس رئیس رسمیت جلسه را اعلام و نسبت به :

    الف ـ تصویب اساسنامه ب ـ انتخاب هیئت مدیره ج ـ انتخاب بازرسان د ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت اقدام می نماید و ذیل صورتجلسه مصوبات مجمع توسط هیئت رئیسه باید امضا شود.

5 ـ الف) شرکت سهامی خاص بوسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند اداره خواهد شد ( ماده 107 ل.ا.ق.ت)

ب ) اشخاص حقوقی رامی توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود دراینصورت شخص حقوقی یکنفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی می نماید (ماده 110 ل.ا.ق.ت)

   ج ) محجورین و ورشکستگان و مرتکبین به جنایت ، سرقت ، خیانات در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، تدلیس که به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم شده باشند نمی تواند به مدیریت شرکت انتخاب شوند (ماده 111 ل.ا ق.ت)

   د ) در صورتی که مدیری درهنگام انتخاب مالک، تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد باید ظرف مدت یک ماه تعداد سهام لازم را به عنوان وثیقه تهیه و به صندوق شرکت بسپارد  وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد.( ماده  115 ل.ا.ق.ت)

   هـ) مدت مدیران در اساسنامه معین می شود لیکن این مدت از دوسال بیشتر نمی تواند باشد ( ماده 109 ل.ا.ق.ت)

   و ) هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند انتخاب و مدت ریاست رئیس و نایب رئیس نباید از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره بیشتر باشد.(ماده119 ل.ا.ق.ت)

   ز ) رئیس هیئت مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات موظف است مجامع عمومی صاحبان  سهام در مواردی که هیئت مدیره موظف به دعوت است دعوت نماید و هر گاه رئیس هیئت مدیره موقتاً نتوانست وظایف خود را انجام دهد نایب رئیس به جای وی انجام وظیفه می نمایند (مواد 119 و120. ل.ق.ت)

   ح ) برای هریک از جلسات هیئت مدیره باید صورت جلسه ای تنظیم و به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد (م123 ل.ا.ق.ت)

 

 

 

   ط ) هیئت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب که حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید. مدیر عامل در عین حال نمی تواند رئیس هیئت مدیره باشد مگر با تصویب ــ آراء حاضر در مجمع عمومی (م 124 ل.ق.ت) و هیئت مدیره در موقع میتواند مدیر عامل را عزل نماید و انتخاب مدیر عامل باید با ارسال یک نسخه صورتجلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد و در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد (م126 ل.ق.ت).

ی) اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود ، طرف معامله قرار بگیرند و در صورت اجازه هیئت مدیره بلافاصله باید بازرس شرکت در جریان امر قرار گیرد.(م129 ل.ا.ق.ت)

مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاٌ مسئول بوده و دادگاه حدود مسئولیت را برای جبران خسارت تعیین می نماید( م142   ل.ا.ق.ت)

ک) مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می تواند مقرر دارد با توجه به ساعات حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره مبلغی بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات پرداخت شود همچنین در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضاء هیئت مدیره اعطا گردد.(م 134 ل.ق.ت)

6ـ مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می کند تا بر طبق  قانون به وظایف خود عمل کنند انتخاب مجدد بازرسان بلا مانع است .

مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند بشرط آنکه جانشین انها را انتخاب نماید .(م 144 ل.ا.ق.ت) انتخاب اولین بازرسان توسط مجمع عمومی مؤسس صورت می گیرد ( م145 ل.ا.ق.ت)

الف) بازرسان شرکت کتباً قبول سمت نمایند و قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت های خود عهده دار آن گردیده است .( م17 ل.ا.ق.ت)

ب ) انتخاب بازرس یا بازرسان ( همراه با اتخاب مدیران ) باید در صورتجلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران برسد( م20 ل.ا.ق.ت)  امضا ذیل صورتجلسه توسطه بازرس حاکی از قبولی سمت می باشد .

ج ) مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی البدل را اتخاب نماید تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی ، جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند ( م146 ل.ا.ق.ت)

د ) اشخاص ذیل را نمی توان به سمت بازرس شرکت انتخاب نمود .

دـ1ـ محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنان صادرشده یا بعلت ارتکاب جنایت یا سرقت یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا اختلاس یا تدلیس بموجب حکم قطعی محکوم و از حقوق اجتماعی کلا یا بعضا محروم شده باشند .

دـ2ـ  مدیران یا مدیر عامل شرکت .

دـ3ـ  اقربا سببی و نسبی مدیران ومدیر عامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم .

 

دـ4ـ  هر کس که خود یا همسرش از شرکت موظفا حقوق دریافت می دارد . ( م147 ل.ا.ق.ت)

هـ ) بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سودو زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کننند و هم چنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهارنظر کنند  ،بازرسان باید اطمینان حاصل کنندکه حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه رعایت شده و در صورتی که مدیران اطلاعات بر خلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را آگاه سازند ( م148 ل.ا.ق.ت) و همچنین بازرسان مکلفند با توجه به موارد فوق الذکر گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند و این گزارش باید لا اقل ده روز قبل ازتشکیل مجمع جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد و در صورتی که بازرسان متعدد باشند هر یک به تنهایی می توانند گزارشی را تهیه نمایند ( م150 ل.ا.ق.ت)

و ) بازرس یا بازرسان می توانند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد ومدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه و رسیدگی نمایند ومی توانند از نظر کارشناسان امر نیز استفاده نمایند دراین صورت باید قبلاکارشناس را به شرکت معرفی نمایند (م149 ل.ا.ق.ت)

ز ) بازرس یا بازرسان باید هر گونه تقصیر یا تخلف مدیران شرکت را  به اولین  مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورت اطلاع از وقوع جرمی در حین بازرسی مراتب را به مرجع قضایی صلاحیتدار  اعلام و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند(م151 ل.ا.ق.ت)ودر صورتی که مجمع بدون دریافت گزارش بازرس یا براساس گزارش اشخاصی که بر خلاف ماده م147 ل.ا.ق.ت بعنوان بازرس تعیین شده صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را تصویب نماید این تصویب اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط است ( م152 ل.ا.ق.ت)

7

ح ) در صورتی که مجمع عمومی بازرس تعیین نکرده و یا بازرسان تعیین شده به عللی نتوانند گزارش بدهند یا ازدادن گزارش امتنناع کنند ، رئیس دادگاه صلاحیتدار به تقاضای اشخاص ذینفع به تعداد مقرر دراساسنامه شرکت بازرس یا بازرسانی را انتخاب تا وظایف مربوط را انتخاب بازرس بوسیله مجمع عمومی انجام دهند و تصمیم رئیس دادگاه غیر قابل شکایت است (مستفاد از  م153 ل.ا.ق.ت) و بازرس یا بازرسین در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت خواهند بود (154م ل.ا.ق.ت) و بازرس یا بازرسان  نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد. بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شوند ( م156 ل.ا.ق.ت) و تعین حق الزحمه بازرس یا بازرسان با مجمع عمومی عادی خواهد بود ( م155 ل.ا.ق.ت)

ط ) چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسانی شرکت مکلفند راسا اقدام به دعوت مجمع مزبور نمایند ( م91 ل.ا.ق.ت) . هیئت مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان می تواند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند دراین صورت دستور جلسه باید در آگهی دعوت قید شود .

 7ـ مجمع عمومی مؤسس نام روزنامه کثیر الانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت در آن منتشر خواهد شد تعیین می نماید ( مستفاد از بند 5  ماده20 ل.ا.ق.ت ) این وظیفه پس از تشکیل شرکت بعهده مجمع عمومی عادی خواهد بود .

در انتخاب روزنامه حتماکثیر الانتشار بودن روزنامه رعایت شود .

کلیه دعوت های صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به عمل آید (م98 ل.ا.ق.ت)

8ـ پس از تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص هیئت مدیره می باید حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ثبت نسبت به تهیه دفاتر قانونی شرکت ( روزنامه ـ کل ) و پلمپ دفاتر در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید .

9ـ وفق ماده 48  قانون مالیات های مستقیم شرکت های سهامی موظفند ظرف مدت یکماه از تاریخ ثبت نسبت به پرداخت مبلغ دو در هزار حق تمبر( با توجه به مبلغ سرمایه ) به ادارات دارایی مراجعه نمایند عدم انجام امر مذکور در مهلت مقرر مشمول جریمه می شوند .

 

 

 

 
دیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: جمعه 11 فروردین 1391 06:28 ق.ظCialis generic
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:47 ب.ظ

You actually reported it perfectly.
low cost cialis 20mg cialis rezeptfrei cialis daily only best offers 100mg cialis cialis baratos compran uk non 5 mg cialis generici we like it cialis price generic cialis at the pharmacy order a sample of cialis cialis daily dose generic
buy generic cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:14 ق.ظ

Really a lot of awesome material.
cialis side effects generic cialis in vietnam price cialis best generic cialis in vietnam female cialis no prescription cialis tablets for sale cialis preise schweiz generic cialis cialis pills price each enter site 20 mg cialis cost
Cialis 20 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:57 ق.ظ

Nicely put. Appreciate it.
warnings for cialis only now cialis 20 mg cialis therapie opinioni cialis generico cialis alternative where to buy cialis in ontario cialis baratos compran uk achat cialis en europe buy name brand cialis on line online cialis
Generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 10:33 ق.ظ

Really quite a lot of useful advice.
cialis for daily use buy cialis online prices for cialis 50mg cialis bula buy online cialis 5mg online cialis cialis italia gratis cialis prezzo in linea basso when will generic cialis be available sialis
buy cialis online no prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 10:49 ب.ظ

Superb information. Kudos!
click now buy cialis brand cialis 5 mg cialis generika ou acheter du cialis pas cher india cialis 100mg cost generic cialis 20mg uk cialis rckenschmerzen cialis generico postepay cialis generique miglior cialis generico
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 10:01 ق.ظ

Fantastic forum posts. Thanks!
generic cialis levitra viagra vs cialis estudios de cialis genricos link for you cialis price cialis generika cialis e hiv cialis price in bangalore can i take cialis and ecstasy enter site 20 mg cialis cost cialis official site
Cialis canada
یکشنبه 11 آذر 1397 10:17 ب.ظ

Many thanks. I appreciate it!
cialis 5 mg effetti collateral cost of cialis cvs look here cialis order on line viagra cialis levitra cialis coupon cialis cipla best buy cialis for bph how to purchase cialis on line estudios de cialis genricos buy name brand cialis on line
Buy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 09:22 ق.ظ

This is nicely expressed. !
viagra vs cialis vs levitra we like it cialis soft gel look here cialis cheap canada generic cialis levitra cialis cost cialis e hiv low dose cialis blood pressure cialis uk tadalafilo look here cialis cheap canada
buy cialis online cheap
شنبه 10 آذر 1397 10:28 ب.ظ

Regards! Ample knowledge!

try it no rx cialis canada discount drugs cialis import cialis american pharmacy cialis cialis online holland cialis dosage tadalafil 20mg tadalafil 10 mg cialis great britain cialis 5mg billiger
Generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 09:09 ق.ظ

With thanks. Ample information!

cialis 200 dollar savings card wow cialis 20 cialis generico lilly buy cialis online cheapest cialis without a doctor's prescription canadian cialis try it no rx cialis opinioni cialis generico prezzo cialis a buon mercato cialis sale online
buy cialis
جمعه 9 آذر 1397 09:55 ب.ظ

This is nicely expressed. .
look here cialis cheap canada cialis 05 miglior cialis generico cialis cost dose size of cialis how much does a cialis cost buy cialis online cheapest cialis prices in england buy name brand cialis on line cialis 20 mg effectiveness
buy cheap cialis in canada
جمعه 9 آذر 1397 09:59 ق.ظ

You said it nicely..
achat cialis en suisse if a woman takes a mans cialis cialis lowest price generic cialis with dapoxetine cialis pills price each cialis dose 30mg get cheap cialis cialis sicuro in linea buy brand cialis cheap cialis online
buy cialis us pharmacy
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:57 ب.ظ

Very good content. Regards.
cialis ahumada cialis generico lilly cialis generico cialis uk next day safe site to buy cialis online cialis 10 doctissimo purchasing cialis on the internet buy cialis cipla cialis online cialis kamagra levitra
buy tadalafil online
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:54 ب.ظ

Incredible tons of fantastic data.
cialis dosage canada discount drugs cialis cialis patent expiration we like it safe cheap cialis cialis dosage amounts buy generic cialis generic cialis review uk enter site natural cialis how to purchase cialis on line cialis australian price
buy cialis usa
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:55 ق.ظ

Nicely put. Kudos!
female cialis no prescription cialis rckenschmerzen cialis generico in farmacia purchase once a day cialis cialis patent expiration sublingual cialis online cost of cialis per pill cialis online holland cialis daily best generic drugs cialis
Cialis prices
دوشنبه 9 مهر 1397 05:15 ب.ظ

Perfectly voiced genuinely! !
cialis qualitat cialis para que sirve india cialis 100mg cost when can i take another cialis comprar cialis navarr prix de cialis estudios de cialis genricos tesco price cialis cialis kamagra levitra cialis coupon
canadian medications, liraglutide
یکشنبه 1 مهر 1397 03:14 ب.ظ

Perfectly expressed of course! !
canadianpharmacyusa24h canadian pharmacy king trusted pharmacy canada scam canadian pharmacies stendra top rated canadian pharmacies online prescriptions from canada without buy viagrow pro prescriptions from canada without how safe are canadian online pharmacies buy viagra online usa
cialisvipsale.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 10:54 ق.ظ

You stated it really well!
generico cialis mexico cialis uk next day bulk cialis cialis name brand cheap cialis 20mg preis cf canadian discount cialis buy generic cialis cialis sicuro in linea cialis generisches kanada cialis professional yohimbe
Saudi
پنجشنبه 15 شهریور 1397 12:17 ب.ظ
Veгy shortly this web site wіll be famous ɑmong aⅼl blogging аnd site-building սsers,
due to it's nice ⅽontent
cialisvi.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 03:34 ب.ظ

Great info. Kudos.
tadalafil 20mg india cialis 100mg cost cialis 5 mg buy brand cialis cheap only now cialis 20 mg cialis online deutschland acheter cialis kamagra cialis pills boards enter site 20 mg cialis cost cialis canada
http://cialisyoues.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 10:30 ب.ظ

Kudos. Fantastic stuff.
walgreens price for cialis tadalafil generic viagra vs cialis vs levitra generic cialis tadalafil cialis 30 day sample cialis without a doctor's prescription import cialis buy online cialis 5mg compare prices cialis uk cialis y deporte
http://viabiovit.com/sildenafil-of-viagra.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:45 ق.ظ

Wow a good deal of good information.
buy real viagra cheap sildenafil generic price viagra buy no prescription buy viagra super active online how do i order viagra online online pharmacy ordering viagra where i can buy viagra cheap online viagra uk viagra usa online
http://babecolate.com/where-to-buy-cialis-in-michigan-best-price.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:16 ق.ظ

Thanks a lot. Awesome stuff!
il cialis quanto costa cialis ahumada buying cialis on internet cialis 100 mg 30 tablet cialis in sconto cialis dose 30mg buy generic cialis cialis e hiv 40 mg cialis what if i take cialis en mexico precio
Raj
جمعه 5 مرداد 1397 03:04 ب.ظ
I always spent my half an hour to read this weblog's posts every day
along with a cup of coffee.
Blair
پنجشنبه 14 تیر 1397 03:37 ق.ظ
Тhanks fοr anothеr informative website. Ƭһe pⅼace elѕе may just I аm gеtting that kind of
info written in ѕuch an ideal approach? Ӏ've ɑ mission that I am just now
operating on, and I've ƅeen at the look οut foor such info.
Stone Janah
شنبه 2 تیر 1397 08:49 ب.ظ
I loved as muϲh aѕ you'll receive carried out righht herе.
The sketch iss tasteful, уour authored material stylish.

nonetһeless, you command get ggot an shakiness oer tһat you
ᴡish be delivering thе follⲟwing. unwell unquestionably come morе
foгmerly again as eⲭactly thе same nearⅼy
very often insidе case yyou shield this increase.
Buy generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 04:25 ب.ظ

Thanks a lot! Helpful stuff!
only now cialis for sale in us cialis tablets cialis side effects generic cialis review uk viagra vs cialis get cheap cialis how do cialis pills work achat cialis en suisse buy name brand cialis on line cialis e hiv
кредиты онлайн круглосуточно на карту
شنبه 22 اردیبهشت 1397 08:21 ق.ظ
кредит на карту без проверок украина
кредит срочно на карту без отказа
мікрозайм на карту україна
онлайн кредит 24 часа
кредит без паспорта и кода
кредит онлайн на дом без отказа
кредит онлайн на карту украина с
плохой кредитной историей
Buy generic cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 08:09 ب.ظ

You actually expressed this fantastically!
generic cialis soft gels cialis sans ordonnance free generic cialis cialis online acquisto online cialis warnings for cialis weblink price cialis bulk cialis cialis ahumada i recommend cialis generico
фитнесс резинки киев
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 12:25 ق.ظ
фитнес резинка зеларт купить харьков
купить фитнесрезинки
одесса резинки для тренировок
фитнес резинки
резинка для фитнеса украина
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30